کلینیک تحول و تکامل

مرکز جامع اعصاب و روان آتیھ

درباره کلینیک

اختلالات تحولی میتواند توانمندیھای کودک شما برای تفکر و عملکرد روزانھ را تحت تاثیر قرار بدھند. علائم مشکلات رفتاری و اختلال در یادگیری، اتیسم یا اختلالات
رشدی دیگر ممکن است از بدو تولد یا سالھای اولیھ کودکی خود را نشان بدھند. ما در کلینیک تحول کودکان و خردسالان دارای این علائم یا علائم سایر اختلالات ھوشی و
رشدی را مورد ارزیابی ھای دقیق قرار می دھیم. در کلینیک تحول مداخلات درمانی و آموزشی کودک شما (درمان ھای در منزل و درمان ھای کلینیکی) برنامھ ریزی و
ھماھنگ میگردد و برنامھ درمانی اختصاصی برای ھر کودک تدوین میگردد. متخصصان رواندرمانی ما بھ شما و کودکتان می آموزند کھ چگونھ با شرایط تحولی موجود
زندگی خود را بھ خوبی ادامھ دھید. ھمچنین ما در مورد تعامل با مدرسھ و سایر افراد در مورد شرایط کودکتان بھ شما کمک می کنیم. در این کلینیک تلاش میشود تا در پکیج
درمانی ارائھ شده، مطابق با استانداردھا، بھ تمامی ساحتھای زیستی-روانی-اجتماعی-معنوی کودک شما توجھ گردد.
تیم درمانی کامل و چند رشتھ ای:
متخصصان تیم ما با ھدف فراھم کردن درمان متناسب با شرایط ھر کودک خاص دور ھمدیگر جمع شدهاند. در این تیم کارشناسان و درمانگرانی از رشتھ ھای روانشناسی
کودکان استثنایی، روانشناسی بالینی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، عصب-روانشناسی، علوم تربیتی دور یکدیگر گرد آمدهاند.

فرآیند درمان

تشخیص دقیق اختلالات عصبی-تحولی نیازمند ارزیابی جامع و علمی ابعاد مختلف رشدی فرد توسط تیمی متخصص می باشد. در طول فرآیند تشخیص و بعد از آن ورود بھ
کلینیک تحول و دریافت خدمات، خدمات زیر ارایھ میشود:
• ارزیابی جامع فرآیند تحولی کودک، شامل ھوش، زبان، توجھ، یادگیری، شناخت اجتماعی و ھیجانی، مھارت ھای حسی-حرکت و مھارت ھای تحصیلی از قبیل خواندن،
نوشتن و ریاضیات

خدمات

– کاردرمانی (حسی، اتاق تاریک، جسمی- حرکتی، ذھنی)
– گفتار درمانی
– تحریک الکتریکی مغز (tDCS(
– رواندرمانی (برای کودک و والدین)
– بازی درمانی متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

اختلالھای مرتبط

اختلا لات طیف اتیسم
ناتوانی هوشی
اختلالهماهنگی حرکتی
تاخیر کلی رشد

کادر درمانی

سوالات رایج

اختلالات طیف اوتیسم بیانگر طیفی از اختلالات عصبی ھستند کھ با ویژگیھایی مانند الگوھای تکراری و آیینگونھ در رفتار و نقص در مھارتھای ارتباطی و اجتماعی شناختھ
میشود. این اختلالات ریشھ و ویژگیھای یکسانی دارند اما بھ این دلیل کھ سمپتومھا و شدت اختلال در یکایک افراد متفاوت میباشد بھ عنوان «طیف اختلالات» شناختھ میشود.

مطالعات ھمھگیر شناسی، آمار ١ از ھر ١۶٠ کودک را در کل جھان تخمین میزنند. این تخمین بھ صورت میانگین است و گزارشات مطالعات مختلف عددھای متفاوتی را محسابھ
کردهاند. مطالعات اخیر نرخ شیوع بالاتری را نیز گزارش کردهاند (بھ طور مثال پژوھش مرکز کنترل بیماری آمریکا نرخ ١ از ھر ۵۴ کودک در آمریکا را گزارش کرده است).

• شواھد پژوھشی نشان میدھند کھ مداخلات رفتاری پیچیده کھ بھ آن ABA) تحلیل رفتار کاربردی) گفتھ میشود در بھبود مھارتھای زبانی و کارکرد و رفتار کودکان اوتیسم نقش
بسزایی دارند. اما این مسالھ نیازمند مداخلھ بھنگام و صحیح است. بھ صورت کلی بھ شما توصیھ میشود تا وارد کلینیک شوید و بوسیلھ مصاحبھی روانپزشکی، نقشھ مغزی و دیگر
ابزارھای تشخیصی بھترین درمان بھ شما پیشنھاد شود

درحال حاضر در بیشتر افراد پیدا کردن علت دقیق اوتیسم امکانپذیر نیست.
با این حال چند سندرم ژنتیکی پیدا شده است کھ با اوتیسم ھمبستگی دارند (مثل سندرم رت و سندرم ایکس شکننده) کھ در آنھا علت ژنتیکی کاملا شناختھشده است. دانشمندان ھمچنین
چند تغییر ژنتیکی خاص را نیز یافتھاند کھ با با اوتیسم ارتباط دارند. بھطور کلی در حدود ٢۵ درصد کیسھای اوتیسم میتوان علت ژنتیکی را یافت. در باقی ٧۵ درصد افراد احتمالا
ترکیب پیچیدهای از عوامل ژنتیکی و تاثیر محیطی نقش خواھند داشت. در حال حاضر ھیچ شواھدی مبنی بر اینکھ مواد شیمیایی در محیط و یا تفاوتھای تغذیھای و یا واکسنھا
موجب اوتیسم میباشند وجود ندارد.

لطفا صبر نکنید، ھرچھ زودتر دست بھ عمل بزنید بھتر است. با پزشک خود مشورت کنید و با مراکزی کھ خدمات مداخلات زودھنگام مخصوص اوتیسم ارائھ میکنند تماس حاصل
بفرمایید (مانند کلینیک آتیھ درخشان ذھن). مداخلات زودھنگام بھترین شانس را در بھبود فرآیند و پیامد زندگی کودک شما داراست

ھمکاری با ما

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!