کلینیک اختلالات خلقی

مرکز جامع اعصاب و روان آتیه

درباره کلینیک

اختلالات

فرایند

خدمات

اهداف درمانی

وجه تمایز

سوالات رایج

درباره کلینیک
اختلالات خلقی

کلینیک اختلالات خلقی آتیه درخشان ذھن در سال ١٣٨۶ ھمزمان با شکل گیری کلینیک آتیه به منظور برطرف کردن و بھبود اختلالات خلقی از جمله افسردگی، فعالیت خود را آغاز کرد. از ابتدای آغاز به کار این کلینیک، از درمان ھای به روز و تایید شده ای مثل درمان rTMS) تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای) بھ عنوان خدمت تکنولوژیک و روان درمانی به عنوان خدمت غیرتکنولوژیک برای بھبود اختلالات خلقی استفاده می شود. در حال حاضر با پیشرفته شدن و به روز شدن خدمات کلینیک اختلالات خلقی آتیه، درمان ھای rTMS و روان درمانی به عنوان روش ھای درمانی اصلی در کنار درمان ھای دیگری، و به صورت جامع تر و در قالب پکیج ھای درمانی خاص، برای بھبود مراجعین به کار گرفته می شود. از جملھ درمان ھای دیگر، CRT) بازتوانی شناختی) در حین تحریک مغز، tDCS) تحریک مغز با امواج مستقیم) و بیوفیدبک است.

اختلالات

اختلال افسردگی اساسی

اختلال افسرده خویی

اختلال دوقطبی نوع اول و دوم

اختلال افسردگی پس از زایمان

اختلال افسردگی نوجوانی

افسردگی فصلی

فرایند پذیرش

روند پذیرش در کلینیک خلقی آتیه به این صورت است که در ابتدا فرد توسط تیم روانپزشکی و روان شناسی در کمیسیون ھای تخصصی تشخیص مورد ارزیابی ھمه جانبه و کامل قرار می گیرد و تست ھای لازم از جمله QEEG(نقشه مغزی) و تست سنجش افسردگی به منظور تشخیص دقیق تر، انجام می گیرد. سپس با تایید تشخیص افسردگی و اختلالات خلقی به کلینیک اختلالات خلقی ارجاع می شود. بعد از ارجاع فرد به کلینیک اختلالات خلقی، در یک جلسه با حضور مراجع و مدیر کلینیک، درمان ھای لازم اعم از tDCS ، rTMS ،بیوفیدبک و روان درمانی توضیح داده می شود و بعد از شروع دوره درمانی، مراجع در تعامل مستقیم با مسئول درمان (مدیر کلینیک اختلالات خلقی) و درمانگران خود (روانپزشک و روان درمانگر ) خواھد بود.

خدمات

تحریک مغز با استفاده از دستگاه rTMS

تحریک مغز با استفاده از دستگاه tDCS جھت کاھش ولع مصرف مواد ھمراه Mindfullness

بازتوانی شناختی (CRT (در حین تحریک مغز

روان درمان شناختی- رفتاری

روان درمانی تحلیلی

اهداف درمانی

با ارائه تمام این درمان ھا در کنار یکدیگر، علایم افسردگی، از قبیل غمگینی، عدم لذت بردن از فعالیت ھای روزمره، بی حوصلگی و بی حالی، کاھش انرژی، مشکل در خواب و اشتھا، تحریک پذیری یا یروز پرخاشگری در فرد، مشکلات تمرکز، از دست دادن انگیزه و امید به زندگی، نگرانی و دلشوره و تمام علایم مربوط به بیماری، کاھش می یابد و در کنار آن فرد یاد می گیرد که چطور با مشکلات و مسایل سازگار شود، آن ھا را مدیریت کند و در صورت عدم امکان حل مشکلات، آن ھا را بپذیرد. ھدف اصلی گروه درمانی آتیه و کلینیک اختلالات خلقی و افسردگی، کمک ھمه جانبه به مراجعین برای غلبه بر بیماری و بالا بردن کیفیت زندگی آن ھاست. سعی ھمه ما بر آن است که رضایت مراجعان در بالا ترین سطح ممکن، برآورده شود.

وجه تمایز
کلینیک آتیه

وجه تمایز کلینیک آتیه درخشان ذھن و تمام بخش ھای درون آن ازجمله کلینیک اختلالات خلقی، استفاده از به روزترین خدمات درمانی و فراھم کردن تمامی درمان ھای مورد نیاز افراد افسرده و ھمه جانبه از قبیل درمان ھای زیستی، روانی و خانوادگی بسته به سن و نوع اختلال و شرایط خاص ھر فرد در یک مکان است؛ به صورتی که افراد برای ھر درمان نیازی به مراجعه به کلینیک ھای مختلف ندارند. بسیار دیده می شود که افراد برای دریافت درمان ھای مختلف از جمله روان درمانی، rTMS و یا دارو، مجبور به مراجعه به کلینیک ھای مختلف می شوند که مشکلات زیادی برایشان خواھد داشت ولی در کلینیک اختلالات خلقی آتیه تمامی این درمان ھا، به صورت ھمزمان ارائه می شوند. ھمچنین، ھمکاری تیم درمانی، متشکل از روانپزشک، روان شناس، نوروتراپیست، روان درمانگر و مدیر بخش در جھت محقق شدن اھداف درمانی، از ویژگی بارز دیگری است که در کلینیک آتیه و ھمچنین کلینیک اختلالات خلقی آتیه به چشم می خورد.

سوالات متداول

چه مشکلاتی ممکن است به وجود بیاید؟

TMS و tDCS ھیچ عارضھ ای ندارند و بعد از درمان ٢٠ جلسھ ای یا بیشتر ھیچ مشکلی برای فرد بھ وجود نمی آید. بعد از جلسات اول درمان TMS ممکن است مراجعین سر درد مختصری داشتھ باشند کھ در ١٠ درصد افراد بھ وجود می آید. این حالت طبیعی است و عمدتا بعد از ٢ الی ٣ جلسھ درمان TMS برطرف می شود. در صورت تشدید سردرد با یک قرص ّ مسکن می توان مشکل را برطرف کرد. در حین درمان tDCS نیز مشکلی بھ وجود نخواھد آمد. ممکن است کمی سوزش در پوست سر فرد، احساس شود کھ کاملا طبیعی است و بعد از چند دقیقھ برطرف خواھد شد.

چه مشکلاتی ممکن است به وجود بیاید؟

TMS و tDCS ھیچ عارضھ ای ندارند و بعد از درمان ٢٠ جلسھ ای یا بیشتر ھیچ مشکلی برای فرد بھ وجود نمی آید. بعد از جلسات اول درمان TMS ممکن است مراجعین سر درد مختصری داشتھ باشند کھ در ١٠ درصد افراد بھ وجود می آید. این حالت طبیعی است و عمدتا بعد از ٢ الی ٣ جلسھ درمان TMS برطرف می شود. در صورت تشدید سردرد با یک قرص ّ مسکن می توان مشکل را برطرف کرد. در حین درمان tDCS نیز مشکلی بھ وجود نخواھد آمد. ممکن است کمی سوزش در پوست سر فرد، احساس شود کھ کاملا طبیعی است و بعد از چند دقیقھ برطرف خواھد شد.

چه مشکلاتی ممکن است به وجود بیاید؟

TMS و tDCS ھیچ عارضھ ای ندارند و بعد از درمان ٢٠ جلسھ ای یا بیشتر ھیچ مشکلی برای فرد بھ وجود نمی آید. بعد از جلسات اول درمان TMS ممکن است مراجعین سر درد مختصری داشتھ باشند کھ در ١٠ درصد افراد بھ وجود می آید. این حالت طبیعی است و عمدتا بعد از ٢ الی ٣ جلسھ درمان TMS برطرف می شود. در صورت تشدید سردرد با یک قرص ّ مسکن می توان مشکل را برطرف کرد. در حین درمان tDCS نیز مشکلی بھ وجود نخواھد آمد. ممکن است کمی سوزش در پوست سر فرد، احساس شود کھ کاملا طبیعی است و بعد از چند دقیقھ برطرف خواھد شد.

چه مشکلاتی ممکن است به وجود بیاید؟

TMS و tDCS ھیچ عارضھ ای ندارند و بعد از درمان ٢٠ جلسھ ای یا بیشتر ھیچ مشکلی برای فرد بھ وجود نمی آید. بعد از جلسات اول درمان TMS ممکن است مراجعین سر درد مختصری داشتھ باشند کھ در ١٠ درصد افراد بھ وجود می آید. این حالت طبیعی است و عمدتا بعد از ٢ الی ٣ جلسھ درمان TMS برطرف می شود. در صورت تشدید سردرد با یک قرص ّ مسکن می توان مشکل را برطرف کرد. در حین درمان tDCS نیز مشکلی بھ وجود نخواھد آمد. ممکن است کمی سوزش در پوست سر فرد، احساس شود کھ کاملا طبیعی است و بعد از چند دقیقھ برطرف خواھد شد.

چه مشکلاتی ممکن است به وجود بیاید؟

TMS و tDCS ھیچ عارضھ ای ندارند و بعد از درمان ٢٠ جلسھ ای یا بیشتر ھیچ مشکلی برای فرد بھ وجود نمی آید. بعد از جلسات اول درمان TMS ممکن است مراجعین سر درد مختصری داشتھ باشند کھ در ١٠ درصد افراد بھ وجود می آید. این حالت طبیعی است و عمدتا بعد از ٢ الی ٣ جلسھ درمان TMS برطرف می شود. در صورت تشدید سردرد با یک قرص ّ مسکن می توان مشکل را برطرف کرد. در حین درمان tDCS نیز مشکلی بھ وجود نخواھد آمد. ممکن است کمی سوزش در پوست سر فرد، احساس شود کھ کاملا طبیعی است و بعد از چند دقیقھ برطرف خواھد شد.

چه مشکلاتی ممکن است به وجود بیاید؟

TMS و tDCS ھیچ عارضھ ای ندارند و بعد از درمان ٢٠ جلسھ ای یا بیشتر ھیچ مشکلی برای فرد بھ وجود نمی آید. بعد از جلسات اول درمان TMS ممکن است مراجعین سر درد مختصری داشتھ باشند کھ در ١٠ درصد افراد بھ وجود می آید. این حالت طبیعی است و عمدتا بعد از ٢ الی ٣ جلسھ درمان TMS برطرف می شود. در صورت تشدید سردرد با یک قرص ّ مسکن می توان مشکل را برطرف کرد. در حین درمان tDCS نیز مشکلی بھ وجود نخواھد آمد. ممکن است کمی سوزش در پوست سر فرد، احساس شود کھ کاملا طبیعی است و بعد از چند دقیقھ برطرف خواھد شد.

چه مشکلاتی ممکن است به وجود بیاید؟

TMS و tDCS ھیچ عارضھ ای ندارند و بعد از درمان ٢٠ جلسھ ای یا بیشتر ھیچ مشکلی برای فرد بھ وجود نمی آید. بعد از جلسات اول درمان TMS ممکن است مراجعین سر درد مختصری داشتھ باشند کھ در ١٠ درصد افراد بھ وجود می آید. این حالت طبیعی است و عمدتا بعد از ٢ الی ٣ جلسھ درمان TMS برطرف می شود. در صورت تشدید سردرد با یک قرص ّ مسکن می توان مشکل را برطرف کرد. در حین درمان tDCS نیز مشکلی بھ وجود نخواھد آمد. ممکن است کمی سوزش در پوست سر فرد، احساس شود کھ کاملا طبیعی است و بعد از چند دقیقھ برطرف خواھد شد.

مطالب جدید

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!