• تصویربرداری و آنالیز عملکردی و ساختاری مغز جهت آشکار سازی مناطق غیر طبیعی آن
  • تعیین عملکردها و ساختارهای غیر طبیعی مغز در اثر بیماری

راهنما در تعیین پروتکل‌های روش‌های درمانی مبتنی بر تغییر ساختار و عملکرد مغز

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!