روان درمانی (فردی، زوج، خانواده)

  • ایجاد زمینه برای رشد و تحول شخصیت
  • شناسایی زمینه و زیربنای حالات هیجانی
  • تغییر الگوهای ناسازگار رفتاری
  • کاهش تعارضات درون روانی
  • تعدیل یا تغییر روانشناختی تعامل میان زوج
  • ایجاد تغییر در کارکرد ارتباطی
  • تعیین نقش فرد در حفظ تعادل حیاتی نظام خانوادگی
  • افزایش شناخت نسبت به نحوه تعامل میان نسل های مختلف
  • ایجاد تعادل میان میل به استقلال و تفرد و یکپارچگی با اعضای خانواده
روان درمانیimage 1

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!