ارزیابی عصب روانشناختی

ارزیابی عصب روانشناختی ارزیابی عملکردهای مغز نظیر توجه، تمرکز، انواع حافظه، سرعت پردازش و … با استفاده از آزمون‌های عصب روانشناختی استاندارد نظیر IVA، CANTAB ... ادامه مطلب