حافظه کارکردی (کاری)

حافظه کارکردی به سیستم ظرفیت محدود که باعث می شود ذخیره موقتی انجام شود و اطلاعات ضروری برای چنین کارهای شناختی پیچیده مثل درک مطلب، ... ادامه مطلب