رزرو وقت

آتیه آموز

کارگاه های حوزه ی علوم شناختی، رواندرمانی، تشخیص و روانسنجی به صورت حضوری و مجازی با ارائه ی گواهینامه معتبر، در کلینیک آتیه درخشان ذهن

دوره های آموزش جامع تکنولوژیک و همچنینن دوره های مهارت آموزی درمان ها و مداخللات تکنولوژیک(حضوری/مجازی) :

کارگاه های روانشناسی و رواندرمانی و تشخیص(حضوری/مجازی):

برای ثبت نام در دوره های مذکور با ما تماس بگیرید

talent and intelligece 78a53ce784c20221afa07ba2e8901f08

ارائه ی گواهینامه معتبر

دوره های مهارت آموزی درمان ها و مداخلات تکنولوژیک

دوره ها حضوری دوره مجازی
دوره ی جامع نوروفیدبک دارد -
دوره ی جامع بیوفیدبک دارد -
دوره ی جامع تحریک الکتریکی مغز tDCS دارد -
دوره ی جامع تحریک مغناطیسی مغز rTMS دارد -
دوره ی جامع توانبخشی شناختی CRT داد -

دوره های آموزش جامع تکنولوژیک

دوره ها حضوری دوره مجازی
دوره ی جامع نوروفیدبک دارد دارد
دوره ی جامع بیوفیدبک دارد دارد
دوره ی جامع تحریک الکتریکی مغز tDCS دارد دارد
دوره ی جامع تحریک مغناطیسی مغز rTMS دارد دارد
دوره ی جامع توانبخشی شناختی CRT داد دارد

کارگاه های روانشناسی و رواندرمانی و تشخیص

دوره ها حضوری دوره مجازی
ارزیابی و تشخیص در وانپزشکی دارد دارد
داروهای روانپزشکی دارد دارد
دوره ی جامع آموزش درمانگر بیش خوری و اضافه وزن دارد دارد
رزرو وقتارتباط با ماپوشش بیمه