خدمات درمانی برای مراجعان تحت پوشش بیمه ها

بیمه نیروهای مسلح

 • خدمات نقشه مغزی
 • مصاحبه و معاینه تشخیصی به ازای هر جلسه
 • روان درمانی فردی توسط روان پزشک به ازای هر جلسه حداقل 30 دقیقه ای
 • روان درمانی فردی توسط روان پزشک به ازای هر جلسه بیش از 30 دقیقه
 • خانواده درمانی، زوج درمانی، درمان زناشویی و سکس تراپی تا 30 دقیقه
 • خانواده درمانی، زوج درمانی، درمان زناشویی و سکس تراپی بیش از 30 دقیقه
 • گروه درمانی با رویکردهایی مانند تحلیلی، شناختی، رفتاری، شناختی-رفتاری، حمایتی، توسط روان پزشک به ازای هر جلسه به ازای هر نفر در گروه های 8 تا 12 نفر
 • تحریک مکرر مغناطیسی ترانس کرانیال(rTMS) به ازای هر جلسه
 • آموزش بیوفیدبک با هر روشی(مخصوص جانبازان)
 • آموزش بیوفیدبک، عضلات پرینه، اسفنکتر ادراری یا مقعدی شامل EMG و یا مانومتری
 • تحلیل دیجیتال الکتروانسفالوگرام(برای مثال در تحلیل امواج مغز)
 • ارزیابی گفتار(مخصوص جانبازان)
 • گفتار درمانی
 • کاردرمانی 30 دقیقه ای (حسی-تعادلی)
 • کاردرمانی 60 دقیقه ای

تست ها

 • تست تکاملی: ( برای مثال تست غربالگری تکاملی تست 
 • گسترده(شامل ارزیابی حرکتی، زبانی، اجتماعی، عملکردهای سازگاری 

بیمه تامین اجتماعی

 • خدمات نقشه مغزی
 • ویزیت روانپزشکی

بیمه سلامت

ویزیت روانپزشکی

بیمه کارکنان بیمه مرکزی

 • مصاحبه و معاینه تشخیصی، ویزیت روانپزشکی
 • نقشه مغزی،تحریک مغناطیسی مغز (rTMS)، نوروفیدبک و بیوفیدبک
 • روان درمانی و مشاوره
 • تست های روانشناختی، گفتار درمانی و کاردرمانی

بیمه ایران

 • مصاحبه و معاینه تشخیصی، ویزیت روانپزشکی
 • نقشه مغزی،تحریک مغناطیسی مغز (rTMS)، نوروفیدبک و بیوفیدبک
 • روان درمانی و مشاوره
 • تست های روانشناختی، گفتار درمانی و کاردرمانی

بیمه ملت

 • مصاحبه و معاینه تشخیصی روانپزشکی
 • روان درمانی و مشاوره توسط روانپزشک
 • گفتار درمانی و کار درمانی
 • نقشه مغزی و تحریک مغناطیسی مغز (rTMS) و بیوفیدبک

بیمه سامان

 • مصاحبه و معاینه تشخیصی روانپزشکی
 • روان درمانی و مشاوره توسط روانپزشک
 • گفتار درمانی و کار درمانی
 • نقشه مغزی و تحریک مغناطیسی مغز (rTMS) و بیوفیدبک

بیمه آسیا

 • مصاحبه و معاینه تشخیصی روانپزشکی
 • روان درمانی و مشاوره توسط روانپزشک
 • گفتار درمانی و کار درمانی
 • نقشه مغزی و تحریک مغناطیسی مغز (rTMS)
 • نوروفیدبک و بیوفیدبک

بیمه سینا

 • مصاحبه و معاینه تشخیصی روانپزشکی
 • روان درمانی و مشاوره توسط روانپزشک
 • گفتار درمانی و کار درمانی
 • نقشه مغزی و تحریک مغناطیسی مغز (rTMS)
 • نوروفیدبک و بیوفیدبک

بیمه رازی

 • مصاحبه و معاینه تشخیصی روانپزشکی
 • گفتار درمانی و کار درمانی
 • نقشه مغزی و تحریک مغناطیسی مغز (rTMS)
 • نوروفیدبک و بیوفیدبک
 • روان درمانی و مشاوره توسط روانپزشک

بیمه سرمد

 • مصاحبه و معاینه تشخیصی روانپزشکی
 • گفتار درمانی و کار درمانی
 • نقشه مغزی و تحریک مغناطیسی مغز (rTMS)
 • نوروفیدبک و بیوفیدبکروان درمانی و مشاوره توسط روانپزشک

بیمه البرز

 • ویزیت روانپزشکی، روان درمانی و مشاوره توسط روانپزشک
 • گفتار درمانی و کار درمانی
 • نقشه مغزی و تحریک مغناطیسی مغز (rTMS)
 • نوروفیدبک و بیوفیدبک

بیمه کارکنان شرکت پلیمر آریاساسول

 • مصاحبه و معاینه تشخیصی روانپزشکی
 • تست های روانشناختی،روان درمانی و مشاوره
 • نقشه مغزی و تحریک مغناطیسی مغز (rTMS)

بیمه کارکنان بانک مرکزی

مصاحبه و معاینه تشخیصی روانپزشکی و روان درمانی 

گفتار درمانی و کاردرمانی

نقشه مغزی و تحریک مغناطیسی مغز (rTMS) و بیوفیدبک