آموزش مهارت کنترل خشم و استرس: ماهیت خشم , مدیریت خشم , مدیریت استرس

WhatsApp Image 2021 08 11 at 09.35.27

آموزش مهارت کنترل خشم شامل:

ماهیت خشم

 • تعریف خشم و علل خشم
 • سبک های ابراز خشم و آثار و نتایج آن

مدیریت خشم

 • پیشگیری از بروز خشم ( با تاکید بر نقش عملکردهای شناختی در پیشگیری از خشم)
 • راهبردهای آرام سازی
 • راهبردهای شناختی در مدیریت خشم
 • راهبردهای ارتباطی (چگونگی ابراز خشم)
 • راهبردهای حل مساله و حل تعارض
 • مشکلات و چالش های مدیریت خشم

آموزش مهارت کنترل استرس شامل:

 • تعریف استرس و علل آن
 • علایم و نشانه های استرس
 • علایم فیزیکی استرس بر بدن
 • تغییرات رفتاری ناشی از استرس
 • تغییرات هیجانی ناشی از استرس
 • تغییرات شناختی ناشی از استرس
 • روش های مقابله با استرس
 • روش مقابله مبتنی بر مدیریت هیجان
 • روش های مقابله مبتنی بر حل مساله و خودتنظیمی
 • راهبردهای پیشگیری از استرس های مزمن
 • نقش عملکردهای شناختی
 • نقش ویژگی های شخصیتی

سر فصل های دوره آنلاین آموزش مهارت کنترل خشم و استرس

مدرس دوره

آموزش مهارت کنترل خشم و استرس

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!