چراروانسنجی باعث حفظ طولانی مدت کارمندان میشود؟

عکس مربوط به آموزش و ارتقا سلامت

بانفوذ روز افزون علم روانشناسی و روانسنجی در زندگی مردم و جامعه، جوامع وابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد در جامعه وارد مرحلهی جدیدی شدهاست. سازمانها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. امروز اکثرسازمانهاتمایل دارند در استخدام نیروی انسانی، استفاده از روانسنجی و آزمونهایروانسنجی را جزو فاکتورهای موثر جذب خود قرار دهند.
تجربه
ثابت کرده است که سازمانها کارمندان را براساس نیاز خود استخدام و جذبمیکنند، ولی آنچه که سبب ماندگاری و وفاداری آنها میشود آزادی عملآنهاست. بنابراین سازمانها برای اینکه بتوانند کارمندانی وافادار وماندگار و همچنین طبق نیاز خود استخدام کنند، به دنبال راهکارهای موثرهستند که یکی از این راهکارها استفاده از آزمونهای روانسجی میباشد.
زیرا
زمانی که سازمانها از تستهای روانسنجی استفاده میکنند، قادر خواهند بودبا توجه به نتایج آزمون و نیاز خود تصمیمات آگاهانهتری بگیرند.
اما
شاید در ذهنتان سوال ایجاد شود که آزمونهای روانسنجی دارای چه ویژگی هاییهستند که امکان تصمیم گیری آگاهانه را برای سازمانها فراهم میکنند. برایپاسخ بهاین سوال ما را تا پایان این مطلب همراهی کنید.

ایجاد شرایط منصفانه برای تمام متقاضیان

تمام متقاضیان باتوجه به زمینه استخدام سازمانها تا حدی مدارک تحصیلی و رزومه مشابهی دارند، با این وجود، گسترهی تجربه، زمینه آموزشی و سابقه کاری، تصمیم گیری برای سازمانها را دشوار میسازد. سازمان: این متقاضی دارای مدرک دانشگاهی عالی در زمینه مورد نیاز ماست و این متقاضی تجربه کاری منحصر به فردی در زمینه استخدامی ما دارد. اما کدام یک از این دو نفر به طور کامل پاسخگوی نیازهای ما خواهند بود؟ و سازمان از کدام فرد بهربرداری بیشتر و بهتری در این موقعیت شغلی خواهد داشت؟


پاسخ سوال در تستهای روانسنجی مختص هر سازمان نهفته است. این که ما یک آزمون مشابه در اختیار متقاضیان قرار دهیم، اما تصاویر کامل و در عین حال، متفاوت از یکدیگر و با توجه به شخصیت هرکدام از متقاضیان در اختیار ما قرار گیرد، از ویژگیهای بسیار جذاب و قابل توجه آزمونهای روانسنجی است. سازمانها میتوانند طبق نتایج آزمونهای روانسنجی، تکیه ی کمتری نسبت به گذشته بر روی رزومه ارسالی متقاضیان، انتخاب آگاهانه تری را داشته باشند و کسی را که با نیازهای آنها هماهنگی بیشتری داشته باشد، انتخاب کنند.

تعیین فرمت مصاحبه

فرمت تستهای روانسنجی بصورت سوالات درست یا غلط نخواهد بود. بلکه بصورت یک سناریوی چالشی با توجه زمینه استخدام مورد نیاز سازمان، نقاط قوت، نقاط ضعف، میزان احساس مسئولیت، ارزشگذاری ها، جاه طلبی و بلندپروازی های هر کدام از متقاضیان را مشخص خواهد کرد. در واقع با این سناریو سازمانها به راحتی میتوانند به توانایی فرد متقاضی در پیش برد نقش و موقعیت شغلی مورد نیاز سازمان پی ببرند. سازمانها برای استخدام نیروی مورد نیاز خود بیشتر به دنبال گزینه هایی هستند که در موقعیتهای خاص و مهم از نظر سازمان، در موقعیت شغلی مورد نظر، بهترین تصمیم را بگیرند و اقدام کنند و بیشترین کارایی را در آن موقعیت شغلی داشته باشند که همه این ویژگی ها تنها در رزومه نمایان نمیشود. برای سیل به این هدف میتوان از تستهای روانسنجی که در قالب سناریوهای ویژه سازمان استخدام کننده طراحی شده است و یک فرمت کوچک از موقعیت شغلی مورد استخدام است، استفاده کرد.

انتخاب مناسب ترین گزینه ممکن

بسیاری از متقاضیان برای موقعیتهای شغلی رزومه ارسال میکنند و متقاضی میشوند که استعداد ذاتی و علاقه قلبی به آن موقعیت شغلی ندارند. بنابراین اگر سازمانها بدون توجه به این موارد و صرفاً با تکیه بر رزومه، اقدام به استخدام چنین افرادی بکنند، غریب به یقین آن فرد و موقعیت شغلیاش را به سمت شکست سوق میدهند. به عنوان راه چاره برای جلوگیری از این اتفاق، تستهای روانسنجی وارد فرآیند استخدام متقاضی شده و موقعیت شغلی مورد نظر سازمان را به بهترین حالت ممکن پر میکنند. به کمک تستهای روانسنجی، سازمان با علایق، شخصیت درونی، استعداد ذاتی و تجربیات متقاضیان روبرو خواهد شد، که این امر به سازمان کمک میکند تا موقعیت شغلی متناسب با شخصیت متقاضی را برای او در نظر بگیرد که ممکن است با زمینه شغلیای که متقاضی در ابتدا برای آن کاندید شده بود متفاوت باشد. زمانی که متقاضی متوجه شود سازمان با توجه به شخصیت منحصر به فرد و استعداد ذاتی ای که دست بر قضا به آن علاقه نیز دارد، در شرکت استخدام شده است، به وجود خود در سازمان افتخار خواهد کرد و تمام تلاشش را میکند تا به سازمان و شغلش وفادار بماند.

این بی نظیر است! زیرا سازمانها نیز به دنبال نیروهای کاری هستند که با توجه به سرمایه گذاری زمانی و مالی که میکنند بلندمدت ترین بازده را داشته باشند و به سازمان و اهداف سازمان وفادار بمانند. امروز هدف نهایی سازمان، استخدام هر چه سریعتر نیرو در موقعیت شغلی مورد نیاز نیست، بلکه سازمان به دنبال راهکارهایی میباشد که توسط آنها از استخدام مجدد و جایگزینی فرد نامناسب جلوگیری کند، و این مسأله ممکن نخواهد بود، مگر با تستهای روانسنجی. بنابراین تستهای روانسنجی راهکاری مناسب برای استخدام و حفظ متقاضیان شایسته هستند و سازمانها برای رسیدن به اهداف خود، باید این تستها را جزو پروسه استخدام خود قرار دهند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!