اضطراب یک احساس ناراحتی مانند نگرانی یا ترس است که می تواند خفیف یا شدید باشد.