photo 2023 02 15 17 10 25

شماره پروانه سازمان نظام روانشناسی 6907

سوابق تحصیلی آقای جمیل منصوری

دانشجوی دکترای روانشناسی شناختی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، کرج، البرز، ایران.

موضوع پایان نامه: نقش واسطه‌ای استحکام من در رابطه بین ‌سبک‌های دلبستگی و بهشیاری

استاد راهنما: دکتر محمدعلی بشارت

1394-1397: کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

1390-1394: کارشناسی روانشناسی بالینی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

1389-1390 : دیپلم علوم تجربی

دوره‌های تخصصی گذرانده‌شده

 1. کارگاه «آشنایی با روش‌های ثبت و تحلیل EEG و ERP و کاربردهای آن در روانشناسی» (1395). دکتر آناهیتا خرمی. 24 ساعت. مرکز مشاوره و رواندرمانی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 2. کارگاه «تحریک مغناطیسی فراجمجمه‌ای مکرر» (rTMS؛ 2016). دکتر رضا رستمی. 16 ساعت. مرکز ملی نقشه‌برداری مغز. دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 3. کارگاه «دوره مقدماتی QEEG و ERP» (2017). پروفسور یوری کورپتو. 24 ساعت. مرکز ملی نقشه‌برداری مغز. دانشگاه تهران. تهران، ایران.
 4. کارگاه «بایومارکرهای ADHD در رویکرد بالینی» (2017). دکتر آندریاس مولر. 16 ساعت. مرکز ملی نقشه‌برداری مغز. دانشگاه تهران، تهران. ایران.
 5. کارگاه «تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای» (tDCS؛ 2017). دکتر رضا رستمی؛ دکتر کلاوس شلهورن. 8 ساعت. مرکز ملی نقشه‌برداری مغز. دانشگاه تهران، تهران. ایران.
 6. کارگاه «نوروفیدبک SCP» (2017). دکتر رضا رستمی؛ دکتر کلاوس شلهورن. 16 ساعت. مرکز ملی نقشه‌برداری مغز. دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 7. کارگاه «روش‌های تحریک عصبی در پژوهش‌های نوروساینس» (2017). دکتر الیانا گارسیا کاسیو. 4 ساعت. مرکز ملی نقشه‌برداری مغز. دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 8. کارگاه «کاربرد QEEG در تشخیص و درمان» (2017). دکتر رضا رستمی. 10 ساعت. مرکز ملی نقشه‌برداری مغز. دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 9. کارگاه «روش‌های تحریک مغزی: کاربردها، تحقیقات و مطالعات شناختی» (2018). دکتر مایکل نیچه. 18 ساعت. مرکز ملی نقشه‌برداری مغز. دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 10. کارگاه «تفسیر QEEG و کاربردهای آن در تشخیص پروتکل‌های بالینی» (2018). دکتر رضا رستمی. 6 ساعت. مرکز ملی نقشه‌برداری مغز. دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 11. کارگاه «جعبه ابزار EEG LAB در نرم‌افزار MatLab» (2018). دکتر رضا رستمی؛ دکتر گلناز بغدادی. 12 ساعت. مرکز دانش­بنیان آتیه درخشان ذهن. تهران، ایران.
 12. دوره­های کارورزی «نوروفیدبک»، «اختلالات یادگیری» و «تشخیص اختلالات روانشناختی در بزرگسالان و کودکان» (1395؛ 1396؛ 1397)؛ مرکز دانش­بنیان آتیه درخشان ذهن. تهران، ایران.
 13. کارگاه «دوره جامع رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه­مدت (ISTDP؛ 1400). دکتر حامد علی­آقایی. 36 ساعت. مرکز طرحی نو. تهران، ایران.
 14. کارگاه «دوره تکمیلی رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه­مدت (ISTDP؛ 1400). دکتر حامد علی­آقایی. 12 ساعت. مرکز طرحی نو. تهران، ایران.

مقالات

 1. امیربیگی، محمود؛ منصوری، جمیل و غریبی، حمیدرضا (1397). تاثیر مداخلات ترکیبی برجستگی مرگ بر حرمت خود با توجه به ملاحظات تاخیر زمانی. رویش روانشناسی. 7 (3). 199-213.
 2. امیربیگی، محمود؛ منصوری، جمیل و غریبی، حمیدرضا (1397). تاثیر افکار هشیار و ناهشیار مرگ بر جهت‌گیری اهداف. رویش روانشناسی. 7 (10). 335- 346.
 3. بشارت، محمدعلی؛ منصوری، جمیل و غریبی، حمیدرضا (1398). پیش‌بینی سطوح بهشیاری براساس استحکام من. رویش روانشناسی. 8 (6). 45-50.
 4. منصوری، جمیل؛ شاهواروقی، احمد و رستمی، رضا (1398). اختلال نقص‌توجه-بیش‌فعالی بزرگسالی: مروری بر درمان‌های دارویی و روانشناختی. رویش روانشناسی. 8 (8). 117-126.
 5. بشارت، محمدعلی؛ منصوری، جمیل و غریبی، حمیدرضا (1398). پیش‌بینی سطوح بهشیاری براساس سبک‌های دلبستگی. رویش روانشناسی. 8 (11). 1-8.
 6. منصوری، جمیل؛ بشارت، محمدعلی (1398). نقش واسطه‌ای استحکام من در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و بهشیاری. علوم روانشناختی. 18(79). 785- 795.
 7. منصوری، جمیل، بشارت، محمدعلی و غریبی، حمیدرضا (1398). پیش‌بینی ناگویی هیجانی براساس سبک‌های دلبستگی و ابعاد کمال‌گرایی. علوم روانشناختی. 18(81). 981-990.
 8. طاهرپور، محمدامین؛ رستمی، رضا؛ رحیمی‌نژاد، عباس و منصوری، جمیل (1398). اثربخشی tDCS و تمرین بهشیاری بر سلامت روانی در افراد با اختلال سوء مصرف مواد. علوم روانشناختی. 18(81). 1001-1008.
 9. منصوری، جمیل؛ شاهواروقی، احمد؛ رستمی، مصطفی و افتاده‌حال، محسن (1399). بررسی نقش نواحی آهیانه خلفی در تفکر خلاق واگرا از طریق تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS). پژوهش‌های کاربردی روانشناختی. 11 (2). 209-22.
 10. محمدی، حمزه؛ حاتمی، جواد؛ کرمی‌نوری، رضا؛ منصوری، جمیل؛ مفاخری، داود و خادمی، هانیه (1399). مقایسه حافظه فعال در کودکان با ناتوانی‌های ویژه یادگیری یک زبانه و دو زبانه. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روانشناختی. 11 (4). 165-179.
 11. منصوری، جمیل؛ رستمی، رضا؛ شاهواروقی، احمد؛ رنجبر، صادق (1399). اثربخشی تمرینات نوروفیدبک در ارتقای مهارت­های مجرد ورزشکاران. مجله رشد و یادگیری حرکتی. 12 (2). 187-204.
 12. منصوری، جمیل؛ رستمی، رضا؛ شاهواروقی، احمد و فتح‌آبادی، روح‌الله (1399). ابزارهای اندازه‌گیری و سنجش علائم اختلال نقص‌توجه-بیش‌فعالی/تکانشگری در بزرگسالان: یک مطالعه مروری. همایش بین‌المللی کودکان استثنایی.
 13. غریبی، حمیدرضا؛ بشارت، محمدعلی و منصوری، جمیل (1400). پیش‌بینی سطوح بهشیاری براساس ابعاد کمال‌گرایی خود محور، دیگر محور و جامعه محور. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روانشناختی. 12 (1). 187-202.
 14. محمدی، حمزه؛ حاتمی، جواد؛ منصوری، جمیل؛ مفاخری، داود و رنجبر، سروش (1401). مقایسه حافظه معنایی در کودکان با ناتوانی‌های ویژه یادگیری یک زبانه و دو زبانه. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روانشناختی.

کتاب‌های ترجمه

 1. رستمی، رضا؛ منصوری، جمیل (1398). راهنمای پروتکل برای بالینگران نوروفیدبک. سوزان اوتمر. نشر تبلور. تهران.
 2. رستمی، رضا؛ منصوری، جمیل و همکاران (1400). تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای در اختلالات عصب-روانپزشکی (اصول بالینی و مدیریتی). آندره برونونی؛ مایکل نیچه و کولین لو، انتشارات دانشگاه تهران. تهران.

سوابق کاری

 1. درمانگر تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) در درمان کودکان و بزرگسالان با نقص‌توجه-بیش‌فعالی (ADHD). از 1395 تا 1399. مرکز دانش­بنیان آتیه درخشان ذهن. تهران، ایران.
 2. درمانگر نوروفیدبک در درمان کودکان و بزرگسالان ADHD. از 1395 تا 1399. مرکز دانش­بنیان آتیه درخشان ذهن. تهران، ایران.
 3. درمانگر کودکان با اختلالات ویژه یادگیری. از 1397 تا 1399. مرکز دانش­بنیان آتیه درخشان ذهن. تهران، ایران.
 4. تحلیل و تفسیر QEEG. از تیرماه 1399. مرکز دانش­بنیان آتیه درخشان ذهن. تهران، ایران.
 5. روان­درمانی تحلیلی ISTDP. از بهار 1399 (به­صورت آنلاین).

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *