پکیج بزرگسال

افسردگی

15,070,000تومان

 • ارزیابی
 • ۲۰جلسه روان درمانی
 • ۲۰جلسه rTMS

اضطراب

9,123,000تومان

 • ارزیابی
 • 10جلسه بیوفیدبک
 • 15 جلسه روان درمانی

وسواس

16,794,000تومان

 • ارزیابی
 • ۲۰جلسه روان درمانی
 • ۲۰جلسه rTMS
 • 5 جلسه بیوفیدبک

دو قطبی

15,168,000تومان

 • ارزیابی
 • ۲۰جلسه روان درمانی
  ۲۰جلسه rTMS

PTSD

15,473,000تومان

 • ارزیابی
 • 15 جلسه روان درمانی
 • 8 جلسه بیوفیدبک
 • ۲۰جلسه rTMS

اسکیزوفرنی

15,168,000تومان

 • ارزیابی
 • ۲۰جلسه روان درمانی
  ۲۰جلسه rTMS

اعتیاد

14,387,000تومان

 • ارزیابی
 • 15 جلسه روان درمانی
 • ۲۰جلسه rTMS
 • 5 جلسه tDCS

سوگ

10,895,000تومان

 • ارزیابی
 • 16 جلسه روان درمانی
 • 20 جلسه tDCS

خودکشی

4,298,000تومان

 • ارزیابی
 • 12 جلسه روان درمانی

پنیک

13,007,000تومان

 • ارزیابی
 • 20 جلسه روان درمانی
 • ۲۰جلسه بیوفیدبک

پکیج های اختلال یادگیری

اختلال خواندن

14,387,000تومان

 • آزمون
 • 10 جلسه کوچینگ LD
 • ۲۰جلسه CRT
 • 20 جلسه tDCS

اختلال نوشتن

24,146,000تومان

 • آزمون
 • 20 جلسه کوچینگ LD
 • ۲۰جلسه CRT
 • ۲۰جلسه نوروفیدبک
 • 20 جلسه tDCS

اختلال ریاضی

24,146,000تومان

 • آزمون
 • 20 جلسه کوچینگ LD
 • ۲۰جلسه CRT
 • 20 جلسه نوروفیدبک
 • 20 جلسه tDCS

اختلال یادگیری همبود

24,146,000تومان

 • آزمون
 • 30 جلسه کوچینگ LD
 • 30 جلسه CRT
 • 20 جلسه نوروفیدبک
 • 30 جلسه tDCS

پکیج های اضطراب کودک و نوجوان

اضطراب کودک

15,257,000تومان

 • آزمون
 • 10 جلسه رواندرمانی
 • ۲۰ نوروفیدبک
 • 20 جلسه tDCS

اضطراب کودک

11,914,000تومان

 • آزمون
 • 10 جلسه رواندرمانی
 • 10 جلسه بیوفیدبک
 • 20 جلسه tDCS

اضطراب کودک

15,354,000تومان

 • آزمون
 • 10 جلسه رواندرمانی
 • 10 جلسه بیوفیدبک
 • 20 جلسه rTMS

پکیج های بیش فعالی-نقص توجه

بیش فعالی

22,220,000تومان

 • آزمون
 • 20 جلسه رواندرمانی
 • 20 جلسه کاردرمانی
 • 20 جلسه نوروفیدبک
 • 20 جلسه tDCS

بیش فعالی

24,383,000تومان

 • آزمون
 • 20 جلسه رواندرمانی
 • 20 جلسه CRT
 • 20 جلسه نوروفیدبک
 • 20 جلسه tDCS